by

Versoening

Junie 9, 2008 in Sonder kategorie

 

Die persone, wat hierdie begip ten volle verstaan sal in elkgeval nie verder lees nie. Vir die wat nog nie versoen is met versoening nie, wil ek net hierdie versies oor versoening uithaal en wys. God het Sy lewe vir ons gegee vir die versoening met ons en ons Vader.Hy vra nou ook ‘n versoenings bediening van ons. Ons moet onsself versoen met ons naaste.Ek bid dat meer en meer mense hierdie vesoeningsboodskap sal vat en stap daarmee. As God tussen jou en iemand staan, met ander woorde skeiding veroorsaak, of die ons en hulle mentaliteit in jou geweek het moet ons vandag saam bid dat daar net een mentaliteit is en dit is die van versoening,le julle gawe neer en gaan versoen julle met julle broeders.Hierdie versoeningsboodskap en mentaliteit het geen onderskeid of kante nie.Gee groepe of kleur nie.Ek bid dat die Heilige Gees ons sal lei, om nou nada tons met ons Vader versoen is en Hy ons weer Sy kinders noem, ons ook sal gaan en ons met ons broeders sal versoen.Dit is Sy kinders ook.Ek bid date k nie meer mense as gelowig en ongelowig sal klasifiseer nie, maar as kindersvan God sal sien en my met hulle sal versoen soos ek so lankal probeer om my met my eie familie te versoen. Versoening is ‘n Geesbegrip wat baie diep le. Dis om alle grense en skeidings uit die weg te ruim.Jou te verbind met die hele mensdom. Jou onder een kam te skeer. Te bid vir een volk een nasie. Eeen gebed wat geld vir jou, jou familie en jou naaste.Om jou te versoen met EEN SIEL,EEN GEES, EEN LIGGAAM.Om regtig deel te word deur die versoening van Jesus Christus en Sy werk aan die kruis,van Sy Broers en Sy susters.Hy maak geen onderskeid tussen mense nie, Hy het aan die kruis gesterf vir hulle, Hy het in pyn en verwerping en vloeke gebid vir hulle,Hy het gelewe vir hulle,Hy het Sy gees gegee vir hulle,Hy bid elke dag vir hulle.Hy het ons gered vir hulle,Hy het ons gewas en gesalf vir hulle.As ons nie saam met Hom staan vir hulle nie, is ons hulle.Ons is nie deel van die versoening as ons nog ons en hulle menstalitiet het nie.Ons is ons omdat Hulle God ons geroep het om hulle te help kom tot by Hom.Kom ons staan nou op vandag en sien die hele mensedom net as ons,ons is Sy kinders, en Hy is ons God.Hulle wat in die hemel is en on swat op die aarde is,Hy wat Sy Gees vir ons gesuur het, om nou ook vir ons deel te maak van Hulle in die hemel

Nou juig ons daarin saam met ons Vader en ons Broer Jesus dat on seen ligaam, een siel en een gees is.Ons is deel van die koningkryk van God. Kom ons help ons broers en susters, want dit wat ons vir hulle doen, doen ons vir God.Dit wat ons vir Hulle bid, sal God aan ons gee,Di twat ons vir hulle voel sal God vir ons voel en dit wat ons vir hulle leer, het God aan ons geleer.As ons in hierdie versoenings gesindheid nous tap waar ons versoen is met ons broers en susters, verstaan ek nou dat Jesus nie onderskeid gemaak het tussen sy eie bloed broer en Moeder nie en die vreemdes wat Hy bedien het nie, Hy was versoening, Hy het net een doel voor oe gehad en dit was versoening.Hy het net versoening gebring,met alles wat Hy gehad het, totdat Hy Sy laaste asem uitgeblaas het.Dit was volbring.Nou kan ons in Sy voetspore die versoenings bedizening voortsit.

Ons kan dus nou met vrymoedigheid stap saam met die prostitute en die moordenaars,want ons verlosser het klaar die werk gedoen.Ons kan stap in die geloof.As ons met ‘n versoenningsmentaliteit stap, sal ons ons kan kan versoen met hulle “ons en hulle” mentaliteit.As ons nie ‘n hulle sien sien maar net ‘n ons, sal almal deelraak van ons.Ons sal dan een wees, en niemand sal veroordeel voel nie.Kom ons bid vandag vir ons Vader se kinders om weer broers en suster te wees, kom ons bring weer vrede in die Sy koningkryk,kom ons le ons wil neer, vir Sy Wil vir ons,en kom ons buig laag voor die aangesig van ons God en bid dat Hy ons weer sal versoen met mekaar.Kom ons bid dat Hy ons sal versoen met ons broers en suster en dat ons deel van ‘n groot koningkryk sal wees.Kom ons dink net eenheid, ons is ons.Almal deel van God se koningkryk.Dit is vandag my gebed vir ons.Ons gesin,ons familie,ons dorp,ons land,ons wereld.Ons aarde en ons hemel.Ons is so bevooreg om deel van hierdie ons te wees.Kom ons dank Jeus vir hierdie vooreg en eer.

Gen 32:20 julle moet sê: Kyk, ook u dienaar Jakob kom agter ons aan. Want hy het gedink: Laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my uit gaan, en daarna sy aangesig sien—miskien sal hy my in guns aanneem.

Deu 21:8 Doen versoening vir u volk Israel wat U, o HERE, verlos het, en laat geen onskuldige bloed op u volk Israel rus nie, en laat die bloedskuld vir hulle versoen word.

1Sa 3:14 En daarom sweer Ek aangaande die huis van Eli: Waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie.

Psa 65:3 (65:4) Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge.

Psa 78:38 Maar Hy is barmhartig, Hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels wend Hy sy toorn af en wek nie al sy grimmigheid op nie.

Psa 78:38 Maar Hy is barmhartig, Hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels wend Hy sy toorn af en wek nie al sy grimmigheid op nie.

Pro 16:6 Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die HERE wyk ‘n mens af van die kwaad.

Isa 6:7 en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen.

Isa 22:14 Maar die HERE van die leërskare het Hom in my ore geopenbaar en gesê: Waarlik, hierdie ongeregtigheid word vir julle nie versoen totdat julle sterwe nie! sê die Here, die HERE van die leërskare.

Isa 27:9 Daarom sal hiermee die skuld van Jakob versoen word, en dit is die volle vrug van die wegneming van sy sonde: as hy al die altaarklippe maak soos verbryselde kalkklippe, die heilige boomstamme en die sonpilare nie meer oprys nie.

Isa 47:11 Daarom oorval ‘n onheil jou wat jy nie sal weet om te besweer nie; en ‘n onheil val op jou wat jy nie kan versoen nie, en skielik oorval jou ‘n verwoesting sonder dat jy dit weet.

an 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.

Mat 5:24 laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.

Rom 5:10 Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is.

Co 7:11 en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.

2Co 5:18 En dit alles is uit God wat 2Co 5:19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, 2Co 5:20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. Eph 2:16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.

Col 1:20 en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

Col 1:21 Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen

Heb 2:17 Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.

Laat 'n Antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Vereiste velde word aangedui as *.