You are browsing the archive for Uncategorized.

144 Kids |Covid | 144 Kinders

April 11, 2020 in Uncategorized

The Durbanville Children’s Home needs help. Melanie Stipp works there. She grew up there. Now she is a mother of her own boys; she reflects from the outside, with an insider’s knowledge. PLEASE help. Full English report below.

***

Die Durbanville Kinderhuis het hulp nodig. Melanie Stipp werk daar. Sy het daar grootgeword. Nou is sy ‘n ma van haar eie kinders en skryf van buite, met al die binnekennis. Help ons ASSEBLIEF.

***

As ek nou een sinnetjie moet kies wat ek die laaste tyd die meeste gehoor het, is dit beslis: “Mamma, ek is honger!”

Dit voel kompleet of ek honger leeuwelpies moet voed; DRIE van hulle! (8 mnde, 8jr, 11jr). Almal seuns! (So ek dink die geslag dra by tot die feit dat hierdie bekkies die heeltyd iets te ete soek.)

Daar is dae wat ek probeer om strategies te beplan aan die dag se maaltye, sodat die snack-tye minder is. Maar nee wat, selfs nie eers die massiewe bak Oats vir ontbyt is genoeg om daai magies vol te hou tot middagete nie. Die koskas en yskas se deur gaan gedurig oop en dan word al wat moontlik kan dien as ‘n snack aangedra na my toe om toestemming te sê-vra of dit geëet kan word. 

Gisteraand het ek egter besef hoe bevoorreg ons is. Ons koskas en yskas lyk dalk nie soos diè van ‘n kettingwinkel nie, maar my kinders is in ‘n bevoorregte posisie om te peusel aan goedjies tussen-in maaltye. Daar is darem snacks. En al raas ek so af en toe met hulle en dryf hulle my soms teen die mure uit, is hulle tog gelukkig. Hulle is by ‘n plek wat hulle die voorreg het om hulle huis te kan noem met ‘n Pappa en Mamma wat hulle liefhet. My hart is eintlik propvol en loop oor van dankbaarheid.

Ek dink aan die Kinderhuis-kinders wat nie in daardie posisie is nie. 

Die minderheid wat soms wel mag huistoe gaan, ervaar nou weer eens teleurstelling. Vir die soveelste keer is daar nie voldoen aan hulle verwagting nie. 

Die bekommernis van geliefdes by die huis vreet aan hulle. Die Kinderhuis voel vir hulle party dae soos ‘n tronk. Hulle voel vasgevang en alleen en nou met die isolasie, maak dit dinge net eintlik erger.

Maar wat my die meeste aanraak vandag, is die feit dat hulle nie net na ‘n yskas of koskas kan loop en ‘n snack gaan uithaal nie.  Wat maak hulle anders as ons eie kinders? Hulle is nie immuun teen hierdie mengelmoes van gebeure waarin ons onsself tans bevind nie. Húlle, net soos ons eie kinders, raak ook soms lus om aan ‘n ou ietsie te peusel so tussen-in maaltye.

Durbanville Kinderhuis benodig donasies van die volgende items:

– Chips

– Peanuts

– Koeldrank

– Snack bars

– Droë vrugte

– Joghurt

– Sweets

– Neute

– Roomys

Indien u verkies om eerder ‘n finansiële bydrae te maak, gebruik asb die volgende bankbesonderhede:

Naam: Durbanville Kinderhuis

Absa Cheque

Rek nr: 1410 290 983 

Takkode: 632005

Verwysing: Naam & Van Snacks

Ons wil graag ook van die geleentheid gebruik maak om elke persoon en/of maatskappy te bedank vir hul byrae sover. Die omgee, ondersteuning, donasies, en gebede word opreg waardeer. Dit is juis in tye van nood wat ons die liefde van die gemeenskap raaksien.

Vir meer inligting, kontak gerus vir Melanie Stipp by [email protected].

If I have to choose one phrase I’ve heard the most lately, it’s definitely “Mom, I’m hungry!”

It feels like I have to feed hungry lion cubs – THREE of them (8 months, 8 years, 11 years)! All boys! (So I think the gender contributes to the fact that these boys are always looking for something to eat.)

There are days that I try to strategically plan for the day’s meals so that the snack times are less often. But no, not even the massive bowl of Oats for breakfast is enough to fill those tummies until lunch. The door of the cupboard and fridge is constantly being opened and then all that can possibly serve as a “snack” is brought to me to ask permission, wheter it can be eaten?

Last night, however, I realized how privileged we are. Our food cupboard and fridge may not look like that of a chain store, but my children are in the privileged position to be able to snack on goodies in between meals. There are, of course, snacks. And even though I occasionally lose my temper with them, they are happy. They are at a place which they are privileged to call their “home” – with a Daddy and Mommy who loves them. My heart is  full of gratitude.

I am  thinking of the children at The Children’s Home who are not in that position.

The minority who may sometimes go home, are once again experiencing disappointment. Once again their expectations were not met.

The worry of loved ones at home eats away at them. Some days, the Children’s Home feels like a prison – they feel trapped and alone – and now with the isolation, it only makes things worse.

But what touched me the most today is the fact that they cannot just walk to a fridge or food cupboard and take out a snack. 

What makes them different from our own children? 

They are not immune to this chaos in which we currently find ourselves. They, like our own children, also sometimes feel like having a snack in-between meals…

Durbanville Children’s Home needs donations of the following items:

– Chips

– Peanuts

– Cool drink

– Snack bars

– Dried fruits

– Yoghurt

– Sweets

– Nuts

– Ice cream

If you prefer to make a financial contribution, please use the following banking details:

Name: Durbanville Children’s Home

Absa Cheque

Acc nr: 1410 290 983 

Branch code: 632005

Reference: Name & Surname – Snacks

We would also like to take this opportunity to thank each person and/or company for their contributions to date. The care, support, donations, and prayers are greatly appreciated. It is surely in times of need that we see the love of the community.

For more information, please contact Melanie Stipp at [email protected].

We help vulnerable children to break the negative cycle of abuse

March 4, 2020 in Uncategorized

Vulnerable children…

“We help vulnerable children to break the negative cycle of abuse and neglect they have been born into, preventing them from ending up on the streets exposed to drug abuse, gang violence, poverty, and crime.”

Dedicated help for 144 vulnerable children

In 1883 two Sunday school teachers started a care facility for vulnerable children. What began as a haven for six children has grown into a care facility for 144 vulnerable children placed in the care of the Durbanville Kinderhuis by the South African Courts.

The children’s home fills the gap in service provision for vulnerable children with dedicated, professional services. They support not only the children in need of care but also their families, with the goal of restoring them to a healthy family relationship.

Johanna Strauss

Holistic support

This support continues into young adulthood. “Our residential and therapeutic programme doesn’t stop the day our young people turn 18 years old,” explains Johanna Strauss, the Manager of Marketing and Fundraising. “We believe that our children deserve every opportunity to succeed in life.”

Planning and dedication to detail

With specialised units in their support programme like a community Bridging programme, Early Childhood Development, occupational therapy, psychometric assessment and remedial support, they are ensuring the children at Durbanville Kinderhuis are given everything they need to thrive.

We rely on donations

For as little as R100 per month you can sponsor a child.

Visit our website: www.durbanvillekinderhuis.org.za

Even donations of good second-hand clothes help us

This article first appeared on xneelo. Thank you!

There are many ways to get involved!

2019 | Dankie | Thank You

December 23, 2019 in Uncategorized

Ons het aan die einde gekom van ‘n jaar met besondere hoogtepunte, maar ook uitdagings.  Die grootste uitdaging was die afsterwe van Rudolf Bezuidenhout, wat die afgelope 10 jaar as kinderhuishoof ‘n vaderfiguur was vir ons kinders en ‘n leier vir die personeel.

Ons wil vir elke donateur, maatskappy en vrywilliger bedank wat betrokke is by die kinderhuis. Dit is ‘n wonderlike voorreg om saam met julle na die 144 kinders in ons sorg om te sien.

Ons is ook bevoorreg om ons nuwe hoof Jan Slabbert van 1 Januarie 2020 by ons te verwelkom.  Hy is ‘n geoktrooieerde rekenmeester. Met sy rekenkundige kwalifikasies, barmhartige hart en bestuursondervinding glo ons hy gaan baie waarde toevoeg tot die Durbanville Kinderhuis.  Hy is ook ‘n gewaardeerde vrywilliger wat reeds ‘n groot bydrae gemaak het tot ons tienerseuns se lewens.

Ek deel graag ‘n uittreksel uit ‘n onderhoud wat Sig met hom gevoer het:

“Ek en Celia het die voorreg om ná amper 20 jaar in Durbanville, in die Moederkerk, 4 kinders deur die skole en leef, werk en speel in die Durbanville omgewing, ons intrek te neem by die Kinderhuis, as bekendes van die dorp. Die ondersteuning en aanmoediging wat ons uit verskillende oorde uit die gemeenskap ontvang, laat ons nederig en baie dankbaar.

“Ons hoop ons kan die Durbanville Kinderhuis verder uitbou tot ‘n juweel, waarop die Durbanville gemeenskap opreg trots kan wees. 

Ons besef daar is ‘n groot taak wat voorlê, wat party dae moeilike vrae vir ons gaan vra, maar ons gaan ons bes doen om die Here toe te laat om self die kinderhuis te bou, ons wil maar net Sy en Durbanville gemeenskap se hande en voete daar wees.”

Ons sien daarna uit om weer in 2020 saam met julle ‘n verskil in sorgbehoewende kinders se lewens te maak.

We have come to the end of a year with special highlights, but also challenges. The biggest of biggest challenge was the death of Rudolf Bezuidenhout, who for the past 10 years, was a father-figure for our children and a leader for the staff.

We would like to thank every donor, company and volunteer involved with the Durbanville Children’s home. It is a wonderful privilege to, with you, take care of the 144 children at the Home.

We are also privileged to welcome our newly appointed manager, Jan Slabbert, from 1 January 2020. He is a Chartered Accountant and with his accounting qualifications, compassionate heart and management experience we believe he will add great value to the Durbanville Children’s Home. He is also a valued volunteer who has already made a huge contribution to the lives of our teenage boys.

I would like to share an extract from an interview Sig had with him:

“Delia and I have the privilege of moving to the Children’s Home, after almost 20 years in Durbanville, part of the church, 4 children through the schools and living, working and playing in the Durbanville area. The support and encouragement we receive from various sectors across the community leave us humble and very grateful.

“We hope we can further develop the Durbanville Children’s Home into a gem of which the Durbanville community can be proud off.

“We realise there is a great task ahead, which will some days ask us difficult questions, but we will do our best and allow the Lord to build the Durbanville Children’s Home in His name.  We just want to be His, and the Durbanville Community’s, hands and feet at the Home.”

We are looking forward to making a difference, with your support in the lives of the 144 vulnerable children that call Durbanville Children’s Home their home.

Ons mis oom Rudolf | We miss oom Rudolf

July 15, 2019 in Uncategorized

Oom Rudolf

Ons wil graag hierdie spesiale storie van een van ons personeellede met u deel.

“Ek was besig op my rekenaar toe sy my kantoor binnestap, geklee in ‘n kort sportbroekie met ‘n helder hempie. Dis die eerste keer dat sy na my kantoor toe kom. Sy kom staan vas teen my en vra: “Mis tannie vir Oom Rudolf?”

Ek is bietjie onkant gevang, maar antwoord: ”Natuurlik mis ek hom”.

Sy begin in die boks met promosiemateriaal op my tafel krap.

Ek skraap die moed bymekaar en vra haar: ”Wat mis jy van Oom Rudolf”.

Die antwoord kom vinnig: “Alles tannie”.

“Maar wat mis jy die meeste?” vra ek.

Sy glimlag en antwoord skamerig: “Dat hy altyd met my gepraat het”.

Wat ’n wonderlike nalatenskap het Rudolf nie vir ons kinders gegee nie. Sy afsterwe laat ‘n groot leemte, maar hy sal voortleef in ons kinders se lewenstories.

Borg ‘n kind – R100 per maand maak ‘n enorme verskil.

http://durbanvillekinderhuis.org.za/

One of our staff members shared this story.

She walked into the office and asked: “Do you also miss oom Rudolf?”

“I do,” I said. “What do you miss about him, though?”

She smiled shyly: “He always spoke to me.”

Sponsor a child – R100 per month makes a large difference.

http://durbanvillekinderhuis.org.za/

#BorgNKind | #SponsorAChild

May 30, 2019 in Uncategorized

(Afrikaans below)

Sponsor a child, help build a better society in South Africa.

How?

 • Donate R100 or more per month.
 • Get linked to a specific child.
 • You will be able to correspond with the child and view basic info of the child online.
 • You will be allowed to brings gifts and/or cake for the child’s birthday.

Click here to help.

www.durbanvillekinderhuis.org.za

Borg ‘n kind, help bou aan ‘n beter samelewing in Suid-Afrika.

Hoe?

 • Skenk R100 of meer per maand.
 • Word gekoppel aan ‘n bepaalde kind.
 • Jy sal met die kind kan korrespondeer en sekere basiese inligting aanlyn kan sien oor daardie kind.
 • Jy sal tydens hulle verjaarsdag ‘n geskenk en/of koek kan kom aflewer.

Klik hier om te help.

www.durbanvillekinderhuis.org.za

#100yearsinDurbanville | #100jaarinDurbanville

May 30, 2019 in Uncategorized

Die Durbanville Kinderhuis is hierdie jaar reeds 100 in Durbanville. Ons het die feesjaar afgeskop met ‘n swierige bal. Baie dankie aan almal wat bygedra het tot die aand se sukses, ons het ‘n baie goeie inkomste gekry vir die Kinderhuis! (Sien hieronder.)

Klik hier vir meer foto’s.

The Durbanville Children’s Home has now been in Durbanville for 100 years. We have begun the celebrations with a wonderful ball. Thank you to everyone who has contributed to making this such a succes and for making sure that we have managed to bring in a sizeable amount of money for the Home. (See below.)

Click here for more photographs.

Baie dankie aan die volgende borge. | Thank you to the following sponsors.

 • Sorrento Events
 • Afrimat Limited
 • Belmond Mount Nelson Hotel
 • Restio Labs
 • Schneider Galloon Reef & Co
 • To-Nett’s Flowers • Décor • Hiring
 • Transport Telematics Africa – TTA
 • Durbanville Hills Wine
 • Junior Campus – Private School
 • Le Manoir de Brendel
 • MK Freight Systems
 • Tru-Temp Air Conditioning
 • Vesquin Trading
 • Aquila Private Game Reserve
 • Deetlefs Wine Estate
 • Land Rover Cape Town
 • The Cape Leopard Trust
 • Diemersdal Wine Estate
 • Maastricht Wines
 • Boschendal
 • DGB
 • Le Franschhoek Hotel & Spa
 • Van Lovern, Robertson Wine Valley
 • Bloemendal Wine Estate
 • Groenland
 • McGregor Wines
 • Nitida
 • Chocolates by Tomes – Cape Town
 • Rupert & Rothschild Vignerons
 • MannaBay
 • Groot Constantia
 • Krone
 • Signal Gun
 • Anthonij Rupert Wyne
 • De Grendel Wine and Restaurant
 • Landskroon Wines
 • Simonsig
 • Taleni Africa Tourism Holdings, Namibia

Tot sien Oom Rudolf | Thank you

May 30, 2019 in Uncategorized

Rudolf Bezuidenhout, die Hoof van die Durbanville Kinderhuis, het op Vrydagaand, 10 Mei 2019, heengegaan.
“Oom Rudolf”, soos die kinders hom liefdevol genoem het, laat ‘n groot leemte in die harte van ons personeel en kinders.
Ons harte gaan uit na sy vrou, Annemarie en sy twee dogters, Cenette en Danielle.

***

It is with great sadness that we inform you of the passing of Rudolf Bezuidenhout, the Principal of the Durbanville Children’s Home.
“Oom Rudolf”, as the children fondly called him, passed away on Friday the 10th of May 2019. He leaves a huge gap in the hearts of our staff and children.
Please keep, his wife Annemarie and his two daughters, Cenette and Danielle in your thoughts as they go through this difficult time.

Sy nuwe reis begin

April 25, 2019 in Uncategorized


Ek sien hom langs sy Corsa Lite staan: “My eerste voertuig…wat ek met my eie geld gekoop het”, verklaar hy trots.
Vandag staan Tom voor my as ʼn jong onafhanklike man, ’n baie ander persoon as die skaam en bang seun wat die eerste keer deur die Kinderhuis se hekke gestap het.
“Dit is nogal moeilik daar buite,” vertel hy my.
Tom is nou ‘n gekwalifiseerde loodgieter en het werk gekry in ’n klein dorpie buite Kaapstad.
Hy mis die Kinderhuis en waardeer die opleiding en geleenthede wat hy gekry het. Hy praat met groot entoesiasme en humor oor sy tyd in die Kinderhuis se Oorbruggingshuis.
Die Oorbruggingshuis bied ʼn geleentheid vir ons kinders (18 jaar en ouer) om in ʼn ondersteunende omgewing verder te studeer en werk te kry. Tom se spontane vertellings laat my wonder watter kattekwaad hulle alles aangevang het. Terselfdertyd word ek daaraan herinner dat ons almal die nes moes verlaat en ja, ons het ook soms kanse gevat. Tog het ons die ondersteuning gehad van ‘n ouerhuis.
Tom het hierheen gekom vandag om totsiens te sê voordat hy die grootmenswêreld aanpak, want die Durbanville Kinderhuis is sy huis. Tydens sy verblyf by ons was hy in staat om sy ma op te spoor en bande met ander familielede te versterk, hy het die vaardighede aangeleer om boelies te hanteer en het geleer dat dit altyd die beste is om die waarheid te praat. Tom het daardie vaardighede geneem en homself ontwikkel tot ‘n jong man, waarop enige ouer trots sal wees.
Deur u bydrae, het u ook vandag vir Tom gehelp om ’n sukses van sy lewe te maak. Baie dankie vir u betrokkenheid. Sonder u hulp sou ons dit nie kon doen nie.

***

Wil u kinders soos Tom help? Klik hier om ‘n kind te kan borg.

Besoek ons webwerf: http://www.durbanvillekinderhuis.org.za/

Durbanville Children’s Home Trail Run on Youth Day

June 12, 2017 in Uncategorized

We invite young and old to join us for a trail run on Youth Day, 16 June.

Venue: Vergenoegd Wine Estate

Date: Youth Day, 16 June 2017

Time: Registration starts at 07:30, the run will start at 09:00

Distances: 3km & 5km

Cost: R100 p/p

We hope to see you there!

For more information on this event, please visit our Facebook page or contact Angelina at 021 975 6822 or email [email protected]

National Colours for Durbanville Children’s Home Star

April 20, 2017 in Uncategorized

One of our girls has been awarded national colours for rock climbing. Here she is showing off her skills.

We are super proud!

A number of our children are climbing under the guidance of the Mountain Club of South Africa and since 2014 sixteen children from the Durbanville Children’s Home attended training sessions on alternative Friday afternoons. Our youngsters showed excellent progress and five of them were selected to become members of the Top Out Climbing Club. Rock climbing has become a great emotional outlet for some of our children and it has motivated them to become the best at this challenging sport!

Well, now we have some of the very best in the country living under our roof.

One of our fifteen-year old girls has just been awarded her Junior Protea Colours. She has achieved this thanks to coaching by Top Out Climbing Club and the administration of Western Cape Climbing.

We were overwhelmed when we received the following letter from the South African National Climbing Federation:

Congratulations! Following your participation at the National Boulder Series Championship held on 1 and 2 April 2017 at City Rock Cape Town, you have been selected to represent South Africa in Sport Climbing, in the boulder discipline, at the 2017 IFSC Youth World Championship Innsbruck, Austria.

As the SANCF is an official SASCOC member you will be representing South Africa in Junior Protea Colours at this international championship.

She worked so hard for it and we would love to send her to Innsbruck to represent South Africa. Should you like to make a donation please mail Johanna Strauss at [email protected], or call her at 021 975 6822.

Our star shining on a wall.