2019 | Dankie | Thank You

December 23, 2019 in Uncategorized

Ons het aan die einde gekom van ‘n jaar met besondere hoogtepunte, maar ook uitdagings.  Die grootste uitdaging was die afsterwe van Rudolf Bezuidenhout, wat die afgelope 10 jaar as kinderhuishoof ‘n vaderfiguur was vir ons kinders en ‘n leier vir die personeel.

Ons wil vir elke donateur, maatskappy en vrywilliger bedank wat betrokke is by die kinderhuis. Dit is ‘n wonderlike voorreg om saam met julle na die 144 kinders in ons sorg om te sien.

Ons is ook bevoorreg om ons nuwe hoof Jan Slabbert van 1 Januarie 2020 by ons te verwelkom.  Hy is ‘n geoktrooieerde rekenmeester. Met sy rekenkundige kwalifikasies, barmhartige hart en bestuursondervinding glo ons hy gaan baie waarde toevoeg tot die Durbanville Kinderhuis.  Hy is ook ‘n gewaardeerde vrywilliger wat reeds ‘n groot bydrae gemaak het tot ons tienerseuns se lewens.

Ek deel graag ‘n uittreksel uit ‘n onderhoud wat Sig met hom gevoer het:

“Ek en Celia het die voorreg om ná amper 20 jaar in Durbanville, in die Moederkerk, 4 kinders deur die skole en leef, werk en speel in die Durbanville omgewing, ons intrek te neem by die Kinderhuis, as bekendes van die dorp. Die ondersteuning en aanmoediging wat ons uit verskillende oorde uit die gemeenskap ontvang, laat ons nederig en baie dankbaar.

“Ons hoop ons kan die Durbanville Kinderhuis verder uitbou tot ‘n juweel, waarop die Durbanville gemeenskap opreg trots kan wees. 

Ons besef daar is ‘n groot taak wat voorlê, wat party dae moeilike vrae vir ons gaan vra, maar ons gaan ons bes doen om die Here toe te laat om self die kinderhuis te bou, ons wil maar net Sy en Durbanville gemeenskap se hande en voete daar wees.”

Ons sien daarna uit om weer in 2020 saam met julle ‘n verskil in sorgbehoewende kinders se lewens te maak.

We have come to the end of a year with special highlights, but also challenges. The biggest of biggest challenge was the death of Rudolf Bezuidenhout, who for the past 10 years, was a father-figure for our children and a leader for the staff.

We would like to thank every donor, company and volunteer involved with the Durbanville Children’s home. It is a wonderful privilege to, with you, take care of the 144 children at the Home.

We are also privileged to welcome our newly appointed manager, Jan Slabbert, from 1 January 2020. He is a Chartered Accountant and with his accounting qualifications, compassionate heart and management experience we believe he will add great value to the Durbanville Children’s Home. He is also a valued volunteer who has already made a huge contribution to the lives of our teenage boys.

I would like to share an extract from an interview Sig had with him:

“Delia and I have the privilege of moving to the Children’s Home, after almost 20 years in Durbanville, part of the church, 4 children through the schools and living, working and playing in the Durbanville area. The support and encouragement we receive from various sectors across the community leave us humble and very grateful.

“We hope we can further develop the Durbanville Children’s Home into a gem of which the Durbanville community can be proud off.

“We realise there is a great task ahead, which will some days ask us difficult questions, but we will do our best and allow the Lord to build the Durbanville Children’s Home in His name.  We just want to be His, and the Durbanville Community’s, hands and feet at the Home.”

We are looking forward to making a difference, with your support in the lives of the 144 vulnerable children that call Durbanville Children’s Home their home.

Leave a reply

Your email address will not be published.