Digterlike Koran / Poetic Qur’an

January 12, 2016 in Uncategorized

(The complete English translation follows below)

boekbomme 1 / book bombs 1

Boekbomme 1 / Book bombs 1

Daar is soveel skoonheid in die Islam. Ons moet dit nooit vergeet nie, veral nie wanneer ons protesteer teen hulle wat brutaliteit pleeg in die naam van Allah nie.

Hierdie blog is ’n protes teen magshonger mans. Dit is ook ’n ooparmomhelsing van al die goeie dade en vriendskap wat ons in die Moslemgemeenskap vind.

* * *

Ashraf Fayadh

Ashraf Fayadh

Ashraf Fayadh, ’n 35-jarige Palestynse digter en kunskurator, wat in Saoedi-Arabië woon, is op 17 November 2015 ter dood veroordeel deur ’n hof in Saoedi-Arabië vir die “misdaad” van afvalligheid. Hy het na berigte geen toegang tot ’n prokureur gehad gedurende sy aanhouding en verhoor nie.

Talle internasionale instellings doen ’n beroep op mense om op 14 Januarie deel te neem aan ’n wêreldwye voorlees van geselekteerde gedigte, en ander tekste, ter ondersteuning van Ashraf Fayadh.

PEN Afrikaans, soos baie ander takke van PEN, deel in die protes en vra mense om gedigte te deel en voor te lees vir Ashraf Fayad.

Ek ondersteun dit, en ek ondersteun die lees van Fayad se eie gedigte.

Tog, ek wil nóg ’n gedig deel. Ek wil almal herinner dat die Koran vol poësie is.

Ek het ’n gedig uit die Heilige Koran gekies wat praat oor mense wat goed geskape is, maar tog nie in staat is om te lewe volgens Allah se heilige wysheid nie.

* * *

 Hoofstuk XCV

DIE VY

In die Naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige.

 1. By die vy en die olyf!
 2. En by die berg Sinaï!
 3. En by die Stad met sy vestings!
 4. Voorwaar, Ons het die mens voortreflik geskape.
 5. Maar Ons laat hom verval tot die allerlaagste;
 6. behalwe hulle wat glo en goeddoen; vir hulle is daar ‘n oneindige beloning.
 7. Wie sal leuens aan u vertel omtrent die Oordeelsdag?
 8. Is dit nie Allah wat regverdig oordeel nie?

(Vertaling deur imam M.A. Baker, in 1981, uitgegee deur die Islamic Propagation Centre in Durban; met dank aan Bernard Odendaal.)

 * * *

Die vy, wanneer deeglik verfyn deur die boer en goed versorg, is ’n wonderlike vrug, die wildevy is nie. Is dit nie ook ’n goeie metafoor vir die mens nie? Veral as ons ’n dink aan digters?

Ek deel die gedig om ’n aantal redes:

 • Te veel nie-Moslems bodder nooit om die mooi in die Islam te soek nie, in plaas daarvan het ons mense soos Donald Trump wat haat teen die Islam versprei.
 • Poësie is nie vreemd aan die Islam of die Koran nie.
 • Erotiek is nie vreemd aan die Islam of die Koran nie – is nie die vy nie een ​​van die groot simbole van erotiese liefde nie?
 • Ek het ’n gedig gekies wat hard slaan, want dit sê ons is almal feilbaar, tog die verteller waarsku ons dat God die uiteindelike oordeel sal fel – met wysheid. As dít die geval wees, wie is ons om te oordeel? Laat diegene wat Ashraf Fayadh veroordeel het, kennis neem.

Ek het protesteer heftig met hierdie gedig.

 • My protes is teen manne wat dink hulle moet Allah beskerm. Hierdie gedig maak die punt: “Is dit nie Allah wat regverdig oordeel nie?”
 • Terselfdertyd protesteer ek teen die euwels van Donald Trump en ander wat verdeeldheid saai. Onthou hoe boeke verbrand is in die VSA deur wit ekstremistiese, Christelike groepe? Onthou hoe boeke verban is in Suid-Afrika deur wit, ekstremistiese, Christelike groepe?

Om aan te haal uit ’n ander heilige boek: Slegs diegene sonder sonde moet toegelaat word om die eerste klip gooi.

* * *

Woorde kan soos bomme wees.

Ek het die foto’s van hierdie wonderlike installasies in die Potchefstroom Botaniese Tuine geneem. Hierdie boeke was almal op die treflyste van wit, ekstremistiese Christengroepe. Die kunstenaar is Chris Reinders. Die werk is gemaak vir die uitstalling Games People Play tydens die 2015 Aardklop-kunstefees in Potch.

 • Ons almal het baie om te beantwoord.
 • Ons moet hard werk om vryheid van spraak te beskerm.
 • Ons moet protesteer teen die ongeregtighede in Saoedi-Arabië.
 • Ons moet aanhou protesteer teen die verskrikkings wat mense soos Donald Trump, en ander mense nader aan ons, die wêreld instuur.
Boekbomme 2 / Book bombs 2

Boekbomme 2 / Book bombs 2

There is so much beauty in the Islam. We should never forget that, especially when we rally against those who choose to be brutal in the name of Allah.

This blog is a protest against power-hungry men. This also is an open-arm embrace of the kindness and friendship we find in the Muslim community.

* * *

leadImage

Ashraf Fayadh, a 35 year-old Palestinian poet and art curator, who lives in Saudi Arabia, has been sentenced to death by a Saudi court on 17 November 2015 for the “crime” of apostasy. He was, according reports, denied access to a lawyer throughout his detention and trial.

Many international institutions have called on people to participate in a worldwide reading of selected poems and other texts in support of Ashraf Fayadh, on 14 January 2016.

PEN Afrikaans, like many other PEN chapters, are joining the protest, asking people to share and read poetry in Ashraf Fayad’s honour.

I support it, and I support the reading of the Fayad’s own poetry.

Yet, I want to share one more poem. I want to remind everybody that the Holy Qur’an is full of poetry.

I have selected a poem from the Holy Qur’an that speaks about people who are beautiful, yet people who are not able to live up to Allah’s holy image, and Allah’s wisdom.

* * *

Sūra XCV

THE FIG

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.

 1. By the Fig and the Olive,
 2. And the Mount of Sinai,
 3. And this City of security.
 4. We have indeed created man in the best of moulds,
 5. Then do we abase him to the lowest of the low,
 6. Except such as believe and do righteous deeds: for they shall have a reward unfailing.
 7. Then what can, after this, contradict thee as to the Judgement to come?
 8. Is not God the wisest of Judges?

(Translation by A. Yusuf Ali, 1946; published by the Islamic Propaganda Centre International)

 * * *

The fig, when cultivated, is a wonderful fruit. The wild fig is not. Interesting metaphor for human beings (and poets).

I share this poem for a number of reasons:

 • Too many non-Muslims do not care to stop and drink in the beauty of Islam, instead we have people like Donald Trump spewing hatred against the Islam.
 • Poetry is not foreign to the Islam or the Qur’an.
 • Eroticism is not foreign to the Islam or the Qur’an – is not the fig one of the ultimate symbols of erotic love?
 • This is a hard-hitting poem, for it says that we are all fallible, but the narrator warns that God is the ultimate judge. If that be case, who are we to judge? Judges of Ashraf Fayadh, take note.

I do protest with this poem.

 • My protest is against men who believe that they need to protect Allah. This poem makes the point: “Is Allah not the wisest of judges?”
 • I also protest against the evils of Donald Trump and others who sow division. Remember the book burnings in the USA by white extremist, Christian groups? Remember the book bannings in South Africa by white, extremist, Christian groups?

To quote from another holy book: Only those without sin is allowed to cast the first stone.

* * *

Words can be like bombs.

I photographed these amazing installations in the Potchefstroom Botanical Gardens. These books had all been on the hit lists of white, extremist Christian groups. The artist is Chris Reinders. The work was created for the exhibition Games People Play at the 2015 Aardklop Arts Festival in Potch.

 • We all have a lot to answer.
 • We should all nurture and protect free speech.
 • We should all protest against injustices in Saudi-Arabia.
 • And, yes, we should all continue protesting against injustices spewed by Trump and others so much closer to us.
Boekbomme 3 / Book bombs 3

Boekbomme 3 / Book bombs 3

2 responses to Digterlike Koran / Poetic Qur’an

 1. Die kunstenaar is Chris Reinders. Die werk is gemaak vir die uitstalling Games People Play tydens die 2015 Aardklop-kunstefees in Potch.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *