Na-doktorale navorsingsgenootskap / Postdoctoral Research Fellowship

Maart 6, 2012 in Sonder kategorie

Omvang van navorsing: Teologie en kompleksiteit in interdissiplinêre verband

Die navorsing moet uitloop op oorspronklike, hoë-gehalte- akademiese publikasies (verkieslik in meer as een taal); die ontwikkeling van ’n aanlyn bibliografie van bestaande literatuur wat relevant is vir die navorsingstema; en noue samewerking met die Sentrum vir Kompleksiteitstudie aan die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Studie, wat insluit die organisering van interdissiplinêre simposia oor die navorsingstema.

Vereistes:

• Doktorsgraad in teologie (moes in die afgelope vyf jaar gegradueer het) • bewese navorsingservaring op die gebied van (empiriese) wetenskap en godsdiens, en meer spesifiek sake wat met kompleksiteitsdenke verband hou • die vermoë om op ? akademiese vlak oor dissiplinêre grense heen te skakel • verkieslik, ervaring in die opbou van ’n aanlyn forum

Aanvang van take: So gou moontlik

Sluitingsdatum: 9 Maart 2012

Navrae: Skakel me. Wilma Riekert gedurende werksure by 021 808 3572

Stuur ’n aansoekbrief, saam met ’n uitgebreide curriculum vitae, wat insluit die name en kontakbesonderhede van minstens twee referente, na dr. Gerrit Brand, fakulteit teologie, Universiteit Stellenbosch, Dorpstraat 171, Stellenbosch 7600.

Aansoekers moet hul referente versoek om vertroulike verslae teen die sluitingsdatum direk aan dieselfde adres te rig.


Postdoctoral Research Fellowship

Scope of Research: Theology and Complexity in an Interdisciplinary Perspective

The research must result in original high-level academic publications (preferably in more than one language), the development of an online bibliography on existing literature relevant to the research theme, and close cooperation with the Centre for Studies in Complexity at the Stellenbosch Institute for Advanced Study, including arranging interdisciplinary symposia on the research theme.

Requirements: A PhD in Theology (must have graduated within the last five years) • proven research experience in the field of science and religion, and more specifically issues relating to complexity theory • the ability to interact at an academic level across disciplinary boundaries • preferably, experience in building up an online forum.

Commencement of duties: As soon as possible

Closing date: 9 March 2012

Enquiries: Contact Ms Wilma Riekert during working hours at 021 808 3576

Send a letter of application, accompanied by a comprehensive curriculum vitae, including the names and contact details of at least two referees, to Dr Gerrit Brand, Faculty of Theology, Stellenbosch University, 171 Dorp Street, Stellenbosch 7600.

Applicants should request their referees to forward confidential reports by the closing date, directly to the same address.

Lucia Brand posted on your Wall 

“(SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION)

Ná-doktorale navorsingsgenootskap: US Fakulteit Teologie
Gepubliseer op | Posted on March 5, 2012
Geskryf deur | Written by News Desk

Omvang van navorsing: Teologie en kompleksiteit in interdissiplinêre verband

Die navorsing moet uitloop op oorspronklike, hoë-gehalte- akademiese publikasies (verkieslik in meer as een taal); die ontwikkeling van ’n aanlyn bibliografie van bestaande literatuur wat relevant is vir die navorsingstema; en noue samewerking met die Sentrum vir Kompleksiteitstudie aan die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Studie, wat insluit die organisering van interdissiplinêre simposia oor die navorsingstema.

Vereistes:

• Doktorsgraad in teologie (moes in die afgelope vyf jaar gegradueer het) • bewese navorsingservaring op die gebied van (empiriese) wetenskap en godsdiens, en meer spesifiek sake wat met kompleksiteitsdenke verband hou • die vermoë om op ? akademiese vlak oor dissiplinêre grense heen te skakel • verkieslik, ervaring in die opbou van ’n aanlyn forum

Aanvang van take: So gou moontlik

Sluitingsdatum: 9 Maart 2012

Navrae: Skakel me. Wilma Riekert gedurende werksure by 021 808 3572

Stuur ’n aansoekbrief, saam met ’n uitgebreide curriculum vitae, wat insluit die name en kontakbesonderhede van minstens twee referente, na dr. Gerrit Brand, fakulteit teologie, Universiteit Stellenbosch, Dorpstraat 171, Stellenbosch 7600.

Aansoekers moet hul referente versoek om vertroulike verslae teen die sluitingsdatum direk aan dieselfde adres te rig.

*

Postdoctoral Research Fellowship

Scope of Research: Theology and Complexity in an Interdisciplinary Perspective

The research must result in original high-level academic publications (preferably in more than one language), the development of an online bibliography on existing literature relevant to the research theme, and close cooperation with the Centre for Studies in Complexity at the Stellenbosch Institute for Advanced Study, including arranging interdisciplinary symposia on the research theme.

Requirements: A PhD in Theology (must have graduated within the last five years) • proven research experience in the field of science and religion, and more specifically issues relating to complexity theory • the ability to interact at an academic level across disciplinary boundaries • preferably, experience in building up an online forum.

Commencement of duties: As soon as possible

Closing date: 9 March 2012

Enquiries: Contact Ms Wilma Riekert during working hours at 021 808 3576

Send a letter of application, accompanied by a comprehensive curriculum vitae, including the names and contact details of at least two referees, to Dr Gerrit Brand, Faculty of Theology, Stellenbosch University, 171 Dorp Street, Stellenbosch 7600.

Applicants should request their referees to forward confidential reports by the closing date, directly to the same address.” 

Reply to this email to comment on this Wall post.  

Laat 'n Antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Vereiste velde word aangedui as *.